Adatkezelési tájékoztató

 

  1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Birkásné Bebes Krisztina Egyéni Vállalkozó (székhely: 2120 Dunakeszi, Pejachevich u 2/3, Nyilvántartási szám: 58439924; adószám: 71466101-1-33) által a https://aktivweboldal.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

  1. Adatkezelő megnevezése

Név: Birkásné Bebes Krisztina

Székhely: 2120 Dunakeszi, Pejachevich u. 2/3

Telefonszám: +36 (30) 231-4002

Email cím: info@virtual-asszisztens.hu

 

  1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A hírlevél regisztráció, valamint a https://aktivweboldal.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során a felhasználónak a következő személyes adatokat kell megadnia:

 

Név

E-mail-cím

A felhasználó döntése alapján megadható adatok:

 

Telefonszám

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

3.3 Az oldal látogatottsági és webanalitikai mérését külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analitycs) végzi, mely úgynevezett cookie-kat, másnéven sütiket küld a látogató böngészőjének. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

3.4 A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az alábbi jogszabályok alapján:

 

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a https://aktivweboldal.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése a felhasználóknak, az ügyfelekkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása.

 

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

 

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik, és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától annak törléséig tart. A regisztráció a Felhasználó által bármikor megszüntethető.

 

5.2 A https://aktivweboldal.hu.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart.

 

5.3 A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

 

5.4 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

  1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1 Az Adatkezelő az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése során adatfeldolgozókat vesz igénybe. Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Név: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Tevékenység: Számlázás

 

Név: RACKFOREST KFT.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Tevékenység: Tárhely szolgáltatás

 

Név: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Tevékenység: Online Bankkártyás fizetés

 

6.2 A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

 

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

 

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pejachevich u. 2/3.

 

Email: info@virtual-asszisztens.hu

 

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

  1. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

  1. Záró rendelkezések

9.1Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a http.//aktivweboldal.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.